european funds

Projekt „Rozwój działalności eksportowej firmy SETAPP, poprzez promowanie produktów i usług z branży IT na rynkach zagranicznych” objęty jest umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0029 / 17-00, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest finansowany w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem projektu jest wdrożenie działań promocyjnych, które umożliwią dystrybucję produktów i usług SETAPP na rynkach zagranicznych, w tym w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Niemczech.

 

Głównym przedmiotem pierwszego etapu projektu będą usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Kolejnym krokiem dla Setapp będzie udział w siedmiu targach handlowych w USA, Japonii, Niemczech i Finlandii jako wystawca. Na końcowym etapie projektu zostanie zorganizowana indywidualna misja gospodarcza. Oczekiwane rezultaty projektu to: zawarcie nowych umów handlowych i wzrost przychodów firmy z operacji eksportowych (w tym produktów będących przedmiotem projektu).

 

Wartość projektu: 1 134 047,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 691 500,00 PLN

FE_POIR_poziom_pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
PARP-Grupa-PFR-logo-RGB-male
FE_EFRR_POZIOM-Kolor
Skip to content