european funds

Projekt „Rozwój działalności eksportowej firmy Setapp poprzez udział w branżowym programie promocji” objęty jest umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0223/20-00, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest finansowany w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest realizacja działań mających na celu rozpoczęcie działalności firmy na zagranicznych rynkach oraz promocję marki Simmersiv.

 

W ramach ww. działań zostaną poniesione koszty związane z podróżami służbowymi (wyjazdowymi misjami gospodarczymi), zostaną zrealizowane także zostaną działania w zakresie organizacji i zabudowy stanowisk targowych na imprezie targowej. Ponadto zrealizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne oraz usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa na rynku perspektywicznym.

 

Wartość projektu: 422 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 316 800, 00 PLN

FE_POIR_poziom_pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
PARP-Grupa-PFR-logo-RGB-male
FE_EFRR_POZIOM-Kolor
Skip to content